Antykwariat i Paragraf

W tym dziale znajdziesz bogactwo wiedzy zawartej w instrukcjach i przepisach kolejowych.
Inne przepisy i podręczniki
* Przepisy bezpieczeństwa ruchu i pracy dla maszynistów i pomocników prowadzących parowozy i żurawie parowe kolejowe.
* Przepisy o popychaniu pociągów towarowych ze sprzągniętą do pociągu lokomotywą pchającą (skan)(1910).
* Instrukcja maszynisty parowozowego (1923).
* Przepisy i instrukcje dotyczące ruchu koleji elektrycznych pod ziemią (1924).
* O SPOSOBACH unikania rozerwań pociagów. Okólnik. (14.01.1927).
* Katechizm służby pociągowej (1930).
(J. Lambl i J. Pisarzewski)

* Wagony towarowe na P.K.P (1931).
(R. Ceceniowski)

* Tymczasowe Przepisy Ruchu na kolejach normalno-torowych znaczenia miejscowego z trakcją parową (1934).
* Kieszonkowy podręcznik do Przepisów Ruchu Nr.R1 (1935).
(J. Januszewski wyd. III)


Rozmiar: 4225 bajtów

* Instrukcja. Połączenia tymczasowe przy rozerwanych pociągach. (skan) (1939 - 45).
* Podręcznik do nauki sygnalizacji. (Lehrheft Signale und Kennzeichen) (1942).
* Przepisy Ruchu (FV) (Fahrdienstvorschriften) (1943).

*Przepisy Eksploatacji Technicznej Kolei(PET) (1956)
* Oznaczenia urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na planach sytuacyjnych i w tablicach zależności (stan na rok 1963).
* Numeracja wagonów Polskich Kolei Państwowych (1973)
* Przepisy sygnalizacji na kopalnianych kolejach podziemnych MGiE Katowice (1975)
*Pragmatyka Służbowa I Regulamin Obowiązków Pracowników Kolejowych (1977)
*Instrukcja dla kierownika nadzoru liniowego w sekcji drogowej (1979)
* Instrukcja zakładowa dla motorniczych komunikacji miejskiej. (1996)
BHP Jerzy Pszczółkowski -PAROWE POJAZDY TRAKCYJNE-
BHP Edward Mierzejewski -LOKOMOTYWOWNIE SPALINOWYCH POJADÓW TRAKCYJNYCH
BHP Stanisław Świderek -UWAGA ! TRAKCJA ELEKTRYCZNA
BHP Jan Kamieniecki Stefan Nazimek - PRACE MANEWROWE.
BHP Jan Kamieniecki - UWAGA ! POCIĄG.

D - drogowe
Nr D 9. Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalnotorowych użytku publicznego (1945)
Nr D 14. Instrukcja dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu)budynków. (1987)
Nr D 15. Instrukcja dla toromistrza. (1960)
Nr D 18. Przepisy projektowania stacji na kolejach normalnotorowych użytku publicznego . (1951)
Nr D 20 Instrukcja dla dróżnika przejazdowego.(1993)
Nr D 25a Tymczasowa instrukcja do skoordynowanej walki ze śniegiem i mrozem na PKP (1950)
(wyciąg) dla drużyn parowozowych

Nr D 53 Instrukcja obsługi urządzeń centralnego ogrzewania wodnego i parowego niskoprężnego. (1984)

E - Elektrotechniczne
Nr E 5 Instrukcja o gospodarowaniu drewnianymi słupami teletechnicznymi i energetycznymi. (1963)
Nr E 11 Instrukcja o zasadach utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. (1992)
Nr E 36 Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe." (1996)

H - Handlowe
Nr H 24 Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową (1965)
Nr H 59 Instrukcja o postępowaniu i zachowaniu się pracowników Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.(1971)

Ir (dawne R) - Dotyczące ruchu.
Nr Ir 7 (R 20)Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych.(2005)

M - Dotyczące taboru.
Nr M 1 Instrukcja dla maszynisty parowozowego (1945)
Nr. M 17 Przepisy o ogrzewaniu wagonów (1934)
Nr. M 26 Instrukcja dla dyspozytora parowozowni (1946)
Nr M 36 Przepisy o opalaniu parowozów (1930)
Nr M 49 Instrukcja dla palacza parowozowego. (1945)
Nr M 64 Instrukcja tymczasowa dla druzyn parowozowych o propwadzeniu pociagów po nieznanym szlaku (1939)

Mt - Dotyczące pojazdów trakcyjnych, specjalnych i pomocniczych.
Nr Mt 23 Instrukcja dla maszynisty instruktora i starszego instruktora. (1960)
Nr Mt 41 Instrukcja użytkowania oraz utrzymania pługów i zespołów odśnieznych na PKP (1996)

Mte - dotyczące elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
Nr Mte 53 Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych (1961)
Nr Mte 54 Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieciach trakcyjnych prądu stałego 0,8-3kV. (1962)
Nr Mte 58 Przepisy o utrzymaniu sieci trakcyjnej. (1973)
Nr Mte 61 Instrukcja dla maszynisty elektrycznych pojazdów trajcyjnych. (1972)

Mtp - dotyczące parowozów.
Nr Mtp2 Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozowego (1961)
Nr Mtp 22 Instrukcja dla palacza i starszego palacza parowozowni. (1962)
Nr Mtp 36 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawach bieżących, przegladach okresowych i obrządzaniu parowozów w lokomotywowniach (1971)

Mts - dotyczące spalinowych pojazdów trakcyjnych.
Nr Mts 1. Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trajcyjnych. (1968)

Mw - dotyczące wagonów.
Nr Mw 2. Instrukcja o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych. Część ogólna. (1997)
Nr Mw 8. Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych,wagonów spalinowych i lokomotyw. (1984)
Nr Mw 27 Instrukcja dla konwojentów wagonów służbowych (1960)
Nr Mw 28. Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów (1962)
Nr Mw 29. Instrukcja dla smarownika wagonów (1959)
Nr Mw 55 . Instrukcja dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów (1960)
Nr Mw 56 Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego (1996)

R - dotyczące ruchu.
Nr R 1-a Przepisy o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń (1930)
Nr R 3 Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych (tekst jednolity - stan prawny na dzień 1 listopada (2000)
Nr R 7 Instrukcja dla starszych nastawniczych, nastawniczych starszych zwrotniczych i zwrotniczych (1974)
Nr R 12. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP. (1992)
Nr R 12. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP. (1996)
Nr R 13c. Instrukcja o uzytkowaniu radiołączności pociągowej na PKP.(1980)
Nr R 14.Instrukcja o przejazdach nadzwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ).(1984)
Nr R 27. Instrukcja dla zwrotniczych i starszych zwrotniczych (1948)
Nr R 32. Instrukcja dla numerowych (1947)
Nr R 34 Instrukcja dla drużyn manewrowych (1934)
Nr R 41a. Instrukcja w sprawie użytkowania wspólnego parku wagonów towarowych na sieci PKP. (INSTRUKCJA OPW) (1971)
Nr R 45. Instrukcja o wydawaniu ostrzeżeń drużynom pociągowym (1937)
Nr R 54 Instrukcja o kursowaniu pojazdów pomocniczych i ciężkich drezyn motorowych. (1950)

W - dotyczące kolei dojazdowych.
Nr W 4 Instrukcja dla maszynisty parowozowego kolei wąskotorowych.(1947)
Nr Wmp 5 Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozu kolei dojazdowych.(1972)
Nr Wms 20 Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych. (1973)
Nr Wms 21Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych. (1973)
Powrót na stronę główną